תנאי שימוש באתר

לקוחות יקרים קראו בעיון את התנאים המפורטים בתקנון.
רכישת מוצרים או רכישת שוברי הנחה באתר מתבצעת באמצעות ובכפוף לאמור בתקנון זה.

האתר פותח ומופעל ע"י חברת blinds-us
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת וילונות
כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין

שימוש לקנייה באתר זה
מאשרת את הסכמתך ואישורך להיות כפוף להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה.

1. כללי:

1.1.כל המשתמש ו/או המבצע פעולה באתר מצהיר שהוא מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו מסכים להם ומקבלם, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2. בעל האתר הינו איתמר זיקרי 038101523

1.3. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי .

2. הזכות להשתתפות ושימוש באתר :

2.1. כל אדם רשאי לבצע פעולה באתר בכפוף למילוי התנאים המפורטים במצטבר להלן:

למשתמש מלאו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זיהוי תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל .

2.2. החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש כמפורט בכל אחד מן המקרים להלן:

2.2.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
2.2.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בפעילותו התקינה של האתר ובכלל זה לקוחות החברה ו/או והמוכרים ו/או כל צד ג' מטעמם;
2.2.3. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.2.4. כל מקרה אחר שיש בו כדי למנוע ממך בצוע פעולה באתר ע"פ כל דין.

2.3. הלקוח מתחייב כי לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, משמיץ, דוחה, מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר המעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

4. תנאי הרישום באתר:

4.1. בעת הרישום תתבקש להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת קוד ו/או סיסמא, טלפון, כתובת, מספר זיהוי.

4.2. על מנת להשלים את תהליך הרכישה באתר תתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. אינך חייב למסור הפרטים כמפורט ומסירתם תלויה ברצונך אך אם לא מסרת את הפרטים המלאים המבוקשים לא תוכל להמשיך ברכישה .

4.3. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

4.4. למען הסר ספק, לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך במכירה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים במודע הינה עבירה עפ"י חוק. החברה ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

4.5. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

5. שוברי הנחה

5.1. ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי הכולל מחיר.

5.2. המחיר של המוצר, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי החברה. מחירים אלה אינם משקפים את מחיר השובר אלא את עלות המוצר , מחיר השוברים יהיה בעמוד שוברי הנחה .

5.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש חריגה או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לקונה הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כפי שמסר המשתתף בעת ההרשמה). החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

5.4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה.

6. אספקת שוברי הנחה :

6.1. אספקת השוברים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של "שוברי הנחה"

6.2. אספקת השוברים תבוצע על ידי החברה באמצעות שליחת קוד השובר לאי-מייל של הקונה.

7. תשלום :

7.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ על-פי דין.

7.2. קניה שאושרה מהווה קניה של השובר.

7.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

8. ביטול עסקה :

8.1. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה דרך כפתור "צור קשר" ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

8.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת השובר בפועל או מקבלת קוד הרכישה
8.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
8.4. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
8.5. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
8.6 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
8.7. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
8.8. דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה.
8.9. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר, הקונה לא יחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לו על כך.

9. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר:

9.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי, ללא מתן כל התראה מראש ובכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל רכישה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

9.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
9.1.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע השלמת רכישה .
9.1.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
9.1.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש הרכישה, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
9.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
9.1.6. החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

10. סודיות ופרטיות:

10.1. החברה תנקוט את כל הצעדים הדרושים והסבירים לאבטחת מידע הרשום שנמסר ע"י מבצע הפעולה באתר בעת הגשת הצעתו ו/או הרשמתו לקניה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר זולת למוכרים לצורך השלמת פעולות הרכישה שהתבצעו באתר.

10.2. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הרישום.

10.3. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרישום הנובעים מחדירות בלתי מורשות וביצוע פעולות בלתי חוקיות של אחרים במידע הנ"ל, ולא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.

10.4. החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

10.5. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

10.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.
10.5.2. אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
10.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;
10.5.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;
10.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

11. הגבלת אחריות:

11.1. החברה מייבאת, משווקת, ומוכרת או מספקת את המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך החברה נושאת באחריות למוצרים ולמפרט הטכני.
11.2. המוצרים מוצגים באתר וכל מוצר מקבל אחריות שונה.
11.3. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
11.4 אם תתגלה פעולה ו/או תקלה כלשהי בפעילות האתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנן.
11.5. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו השלמת הרכישה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהשלים את הרכישה .
11.6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הרוכש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
11.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש לא כראוי באתר.

12. שונות:

12.1. כל הפרטים והתכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה . אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמה המפורשת בכתב הכולל לוגו וחותמת של החברה.

12.2. האמור בתקנון זה, מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

13. סמכות שיפוט:

13.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט .

13.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל אמצעים.

מעוניינים בשיחת ייעוץ חינם? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

תאמינו או לא, אבל טפטים לקיר עושים קאמבק! מעצבי פנים נורא אוהבת לעשות שימוש עם טפטים מעוצבים. למה? כי היום יש עיצובים חדשים וסטייליסטים לבתים. טפטים מעוצבים שיכולים להעניק שיק מיוחד לכל חדר. הם מעניקים מימד שונה של אופי לכל חדר. אז אם אתם מחפשים טפטים לקיר, בידקו את הטפטים המעוצבים שלנו. מגוון טפטים המותאמים לכל חדר וחדר.
וילונות בד הם פיתרון עיצובי טקסטילי פשוט וזול על מנת להשלים את עיצוב החדר או הסלון שלכם. יש לנו מבחר גדול של דוגמאות וסגנונות. אל תוותרו על וילון לחדר, הוא מעשיר ונותן תחושה ביתית וחמימה
[wc_errors]